flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації у

Вознесенського міськрайонному суді Миколаївської області

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області відповідно до вимог Закону України від «Про доступ до публічної інформації» 13 січня 2011 року № 2939-VI.

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Вознесенським міськрайонним судом Миколаївської області повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області організовують і забезпечують керівник апарату суду та його заступник.

 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність

Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області забезпечується шляхом:

1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

3) розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

4) присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області;

5) надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.

Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном працівниками канцелярії Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області або уповноваженими посадовими особами.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є відповідні працівники апарату суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті та інформаційних стендах забезпечують відповідальні працівники апарату суду за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи діловодства суду, документів, що зберігаються в архіві суду – керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду;

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном) та в письмовій формі (за письмовими запитами) – помічники суддів, секретарі судових засідань;

– про доходи суддів та державних службовців апарату суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – консультант суду із кадрової роботи;

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми – керівник апарату суду;

– про нормативно-правові засади діяльності суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності суду – керівник апарату суду;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики суду – консультант з судової статистики;

– про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування і харчування суддів та працівників апарату –керівник апарату суду;

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду – головний спеціаліст з інформаційних технологій;

– про доступ до судових засідань у суді – судові розпорядники;

– про прийом громадян у суді – керівник апарату суду;

– про наповнення інформацією веб-сайту суду – заступник керівника апарату суду, головний спеціаліст з інформаційних технологій.

 

3. Надання публічної інформації про діяльність

Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується головою суду відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

Порядок взаємодії Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2. Відповідно до своїх посадових обов’язків головний спеціаліст з інформаційних технологій Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області здійснює оприлюднення на веб-сайті Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області інформації, підготовленої працівниками апарату суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області підлягають:

1) інформація про Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області і його діяльність:

– місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію та номер телефону канцелярії;

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області та його заступника, керівника апарату суду та його заступника;

– розклад роботи та графік прийому громадян;

– наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

– порядок звернення до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області учасників судового процесу;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

4) інформація, пов’язана з розглядом судових справ у Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області;

5) узагальнення судової практики та аналіз даних судової статистики;

6) рішення зборів суддів Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

7) дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

8) відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

9) звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

10) інші відомості про діяльність Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, які належать до публічної інформації.

3.4. Рішення Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень.

3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщуються:

1) дані про порядок роботи Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

2) відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області;

3) реквізити для сплати судового збору;

4) зразок відповідної форми запиту на інформацію;

5) заходи, які застосовуються до порушників порядку проведення судового засідання, порядок пропуску до приміщення Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області.

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні у Вознесенському міськрайонному суді Миколаївської області, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.

3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6, до приміщення Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженими Наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України 12.09.2005 року №102/765.

3.8. Запитувач має право звернутися до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у керівника апарату суду та його заступника або роздрукувати на офіційному веб-сайті Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа канцелярії Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення.

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються в комп’ютерній програмі «Документообіг загальних судів» (далі КП «ДЗС»).

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх керівнику апарату, а в разі його відсутності – заступнику.

4.4. Запит на інформацію з резолюцією голови суду чи його заступника, керівника апарату суду чи його заступника опрацьовується секретарем суду, в обов’язки якого входить обробка кореспонденції, в КП «ДЗС» (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію передаються заступнику керівника апарату суду для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно зі Зведеною номенклатурою справ Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області.

4.7. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Вознесенським міськрайонним судом Миколаївської області запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням особи, на яку покладено виконання запиту, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку виконавець письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4.9. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, працівник апарату суду, відповідальний за виконання запиту, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.10. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

 

5. Порядок надання інформації про діяльність

Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області

 

5.1. Відповідь на запит, а також відповідь із відмовою в наданні інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області або його заступника.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з головою суду або його заступником.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області.

5.5. Апарат Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.